xa

 1. Nam Anh

  Thơ Đường Luật Lối Duyên Xa

  LỐI DUYÊN XA Duyên mình kể một cũng là hai Lối hẹn bèo mây những trải dài Lửa lạnh soi rèm quên ngõ trúc Trăng sầu rủ bóng lạc ngàn mai Vì theo nghiệp bá danh hoài dõi Bỏ lỗi ngày xuân lược biếng cài Giấc cũ riêng hồng nhan lệ khổ Chao đèn lại tưởng dáng hình ai Văn...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong - Đại Xa Dương Phi Trần

  Cổ Phong - Đại Xa Dương Phi Trần Nguyên tác: Lý Bạch 古風-大車揚飛塵 李白 大車揚飛塵, 亭午暗阡陌。 中貴多黃金, 連雲開甲宅。 路逢鬥雞者, 冠蓋何煇赫。 鼻息千虹霓, 行人皆怵惕。 世無洗耳翁, 誰知堯與跖。 Cổ Phong - Đại Xa Dương Phi Trần Lý Bạch Đại xa dương phi trần, Đình ngọ ám thiên mạch. Trung quí đa hoàng...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm Cố Trương Bộc Xạ Kỹ nữ

  Cảm Cố Trương Bộc Xạ Kỹ nữ Nguyên tác: Bạch Cư Dị 感故張僕射 諸妓 黃金不惜買蛾眉 揀得如花三四枝 歌舞教成心力盡 一朝身去不相隨 白居易 Cảm Cố Trương Bộc Xạ Kỹ nữ Hoàng kim bất tích mãi nga mi Giản đắc như hoa tam tứ chi Ca vũ giáo thành tâm lực tận Nhất triêu thân khứ bất tương tùy. Dich nghĩa...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Binh Xa Hành

  Binh Xa Hành Nguyên tác: Đỗ Phủ 兵車行 車轔轔 馬蕭蕭 行人弓箭各在腰 耶孃妻子走相送 塵埃不見咸陽橋 牽衣頓足攔道哭 哭聲直上干雲霄 道旁過者問行人 行人但云點行頻 或從十五北防河 便至四十西營田 去時里正與裹頭 歸來頭白還戍邊 邊亭流血成海水 武皇開邊意未已 君不聞 漢家山東二百州 千村萬落生荊杞 縱有健婦把鋤犁 禾生隴畝無東西 況復秦兵耐苦戰 被驅不異犬與雞...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Biệt Xá Đệ Tông Nhất

  Biệt Xá Đệ Tông Nhất Nguyên tác: Liễu Tông Nguyên 別舍弟宗一 柳宗元 零落殘魂倍黯然, 雙垂別淚越江邊. 一身去國六千里, 萬死投荒十二年. 桂領瘴來雲似墨, 洞庭春盡水如灰. 欲知此後相思夢, 長在荊門郢樹煙. Biệt Xá Đệ Tông Nhất Liễu Tông Nguyên Linh lạc tàn hồn bội ám nhiên, Song thùy biệt lệ Việt giang biên. Nhất thân...
Top Bottom