1. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Từ - Nguyên tác: Vương Nhai

  Cung Từ Nguyên tác: Vương Nhai 宮詞 王涯 一叢高鬢綠雲光 宮樣輕輕淡淡黃 為看九天公主貴 外邊爭學內宮裝 Cung Từ Vương Nhai Nhất tùng cao mấn lục vân quang Cung dạng khinh khinh đạm đạm hoàng Vị khán cửu thiên công chúa quý Ngoại biên tranh học nội cung trang Chú thích: Tác giả VN làm một...
 2. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Nhật - Nguyên tác: Vương Bột

  Cửu Nhật Nguyên tác: Vương Bột 九日 王勃 九日重陽節 開門有菊花 不知來送酉 若個是陶家 Cửu Nhật Vương Bột Cửu nhật Trùng dương tiết Khai môn hữu cúc hoa Bất tri lai tống tửu ? Nhược cá thị Đào gia Chú thích: 1/ Cửu nhật, tức ngày 9 tháng 9 âm lịch, là lễ hội Trùng dương bên Tàu...
 3. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Ba Lăng Dạ Biệt Vương Bát Viên Ngoại

  Ba Lăng Dạ Biệt Vương Bát Viên Ngoại Nguyên tác: Giả Chí 巴陵夜別王八員外 賈至 柳絮飛時別洛陽 梅花發後在三湘 世情已逐浮雲散 離恨空隨江水長 Ba Lăng Dạ Biệt Vương Bát Viên Ngoại Giả Chí Liễu nhứ phi thời biệt Lạc Dương Mai hoa phát hậu tại Tam Tương Thế tình dĩ trục phù vân tán Ly hận không tùy...
 4. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Anh Vũ châu tống Vương Cửu chi Giang Tả

  Anh Vũ châu tống Vương Cửu chi Giang Tả Nguyên tác: Mạnh Hạo Nhiên 鸚鵡洲送王九之江左 孟浩然 昔登江上黃鶴樓, 遙愛江中鸚鵡洲。 洲勢逶迤繞碧水, 鴛鴦鸂鶒滿灘頭。 灘頭日落沙磧長, 金沙熠熠動飆光。 舟人牽錦纜, 浣女結羅裳。 月明全見蘆花白, 風起遙聞杜若香。 君行泰泰莫相忘。 Anh Vũ châu tống Vương Cửu chi Giang Tả Mạnh Hạo Nhiên Tích đăng...
 5. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Ai vương tôn

  Ai vương tôn Nguyên tác: Đỗ Phủ 樂府 杜甫 哀王孫 長安城頭頭白烏, 夜飛延秋門上呼; 又向人家啄大屋, 屋底達官走避胡。 金鞭斷折九馬死, 骨肉不待同馳驅。 腰下寶玦青珊瑚, 問之不肯道姓名, 但道困苦乞為奴。 已經百日竄荊棘, 身上無有完肌膚。 高帝子孫盡隆準, 龍種自與常人殊。 豺狼在邑龍在野, 王孫善保千金軀。 不敢長語臨交衢, 且為王孫立斯須。 昨夜東風吹血腥, 東來橐駝滿舊都。 朔方健兒好身手, 昔何勇銳今何愚? 竊聞天子已傳位, 聖德北服南單于。...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Tiễn bạn Vương Thập Nhất về Nam

  餞別王十一南遊 望君煙水闊, 揮手淚沾巾。 飛鳥沒何處, 青山空向人。 長江一帆遠, 落日五湖春。 誰見汀洲上, 相思愁白蘋。 劉長卿 Tiễn biệt Vương thập nhất nam du Vọng quân yên thuỷ khoát, Huy thủ lệ triêm cân. Phi điểu một hà xứ, Thanh sơn không hướng nhân. Trường Giang nhất phàm viễn, Lạc nhật Ngũ Hồ xuân. Thuỳ kiến đinh châu thượng...
Top