tuần

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Lưu Thủ Vi Bộc Sạ Tuần Nội Chí Thượng Dương Cu

  Bồi Lưu Thủ Vi Bộc Sạ Tuần Nội Chí Thượng Dương Cu Nguyên tác: Đậu Tường 陪留守韓僕射 巡內至上陽宮感興 二首其二 竇庠 愁雲漠漠草離離 太乙勾陳處處疑 薄暮毀垣春雨裏 殘花猶發萬年枝 Bồi Lưu Thủ Vi Bộc Sạ Tuần Nội Chí Thượng Dương Cung Cảm Hứng nhị thủ kỳ nhị Đậu Tường Sầu vân mạc mạc, thảo ly ly...
 2. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Tây tuần quá Đông Ngạc châu

  Tây tuần quá Đông Ngạc châu Nguyên tác: Lê Thánh Tông 西巡过东鄂州 黎聖宗 诗成山月上 花洛酧多意 风前点客衣 Tây tuần quá Đông Ngạc châu Lê Thánh Tông Thi thành sơn nguyệt thướng, Thủy giáo dã vân phi. Hoa lạc thù đa ý, Phong tiền điểm khách y. --Chú thích-- Đông Ngạc châu: Bãi...
 3. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Tây tuần quá Đông Ngạc châu

  Tây tuần quá Đông Ngạc châu Nguyên tác: Lê Thánh Tông 西巡过东鄂州 黎聖宗 诗成山月上 花洛酧多意 风前点客衣 Tây tuần quá Đông Ngạc châu Lê Thánh Tông Thi thành sơn nguyệt thướng, Thủy giáo dã vân phi. Hoa lạc thù đa ý, Phong tiền điểm khách y. --Chú thích-- Đông Ngạc châu: Bãi...
 4. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Đông tuần quá An Lão

  Đông tuần quá An Lão Nguyên tác: Lê Thánh Tông 東巡過安老 黎聖宗 窅窅關河路幾千, 北風有力送歸船。 江含落日搖孤影, 心逐飛雲息萬緣。 霜露霝時無綠樹, 桑蔴深處起青煙。 海山離異窮逾目, 只見雄雄亙碧天。 Đông tuần quá An Lão Lê Thánh Tông Diểu diểu quan hà lộ kỷ thiên, Bắc phong hữu lực tống quy thuyền. Giang hàm lạc...
Top Bottom