trần

 1. Nam Anh

  Vãn Cuộc Trần

  VÃN CUỘC TRẦN (5 độ, 8 láy, 8 vĩ tương đồng) Trống trải vườn hoang cõi tạm này Âu sầu lạnh lẽo mảnh hồn vay Âm thầm nhạt nhẽo tình vung vẩy Khắc khoải triền miên nghĩa đoạ đày Cũng đớn đau nhiều tim chợt oải Thêm buồn bã lắm dạ hằng cay Cần chi ảo não mong vầy vậy Hẵng...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong - Đại Xa Dương Phi Trần

  Cổ Phong - Đại Xa Dương Phi Trần Nguyên tác: Lý Bạch 古風-大車揚飛塵 李白 大車揚飛塵, 亭午暗阡陌。 中貴多黃金, 連雲開甲宅。 路逢鬥雞者, 冠蓋何煇赫。 鼻息千虹霓, 行人皆怵惕。 世無洗耳翁, 誰知堯與跖。 Cổ Phong - Đại Xa Dương Phi Trần Lý Bạch Đại xa dương phi trần, Đình ngọ ám thiên mạch. Trung quí đa hoàng...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bi trần đào

  Bi trần đào Nguyên tác: Đỗ Phủ 悲陳陶 杜甫  孟冬十郡良家子,血作陳陶澤中水。 野曠天清無戰聲,四萬義軍同日死。 群胡歸來血洗箭,仍唱胡歌飲都市。 都人回面向北啼,日夜更望官軍至。 Bi trần đào Đỗ Phủ Mạnh đông thập quận lương gia tử Huyết tác Trần Đào trạch trung thủy Dã khoáng thiên thanh vô chiến thanh Tứ vạn nghĩa quân...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bát trận đồ

  Bát trận đồ Nguyên tác: Đỗ Phủ 五言絕句 杜甫 八陣圖 功蓋三分國, 名成八陣圖。 江流石不轉, 遺恨失吞吳。 Bát trận đồ Công cái tam phân quốc Danh thành Bát trận đồ Giang lưu thạch bất chuyển Di hận thất thôn Ngô Dịch Nghĩa Công lớn trùm khắp, nước chia làm ba...
Top Bottom