1. Nam Anh

  Thơ Đường Luật Tình Nhặt

  TÌNH NHẶT Ân Tình tưởng mãi ngọt lời ca Vứt mảnh Tình xưa đã nhạt nhòa Huyễn mộng ươm Tình tân khổ hết Hoan Tình ủ giấc hận sầu qua Tình băng gió bão lên trời rộng Sóng đẩy duyên Tình lại cõi xa Hạnh phúc Tình say cùng nghĩa cả Sao đành bỡn...
 2. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất

  Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất Nguyên tác: Lý Bạch 宮中行樂 八首其一 李白 寒雪梅中盡 春風柳上歸 宮鶯嬌欲醉 簷燕語還飛 遲日明歌席 新花艷舞衣 晚來移綵仗 行樂泥光煇 Cung Trung Hành Lạc bát thủ kỳ nhất Hàn tuyết mai trung tận Xuân phong liễu thượng quy Cung oanh kiều dục túy Thiềm yến ngữ...
 3. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Chinh Nguyệt Thập Ngũ Nhật Dạ

  Chinh Nguyệt Thập Ngũ Nhật Dạ Nguyên tác: Tô Vị Đạo 正月十五日夜 蘇味道 火樹銀花合, 星橋鐵鎖開. 暗塵隨馬去, 明月逐人來. 游妓皆穠李, 行歌盡\"落梅\". 金語不禁夜, 玉漏莫相催. Chinh Nguyệt Thập Ngũ Nhật Dạ Tô Vị Đạo Hỏa thụ ngân hoa hợp, Tinh kiều thiết tỏa khai. Ám trần tùy mã khứ, Minh nguyệt...
 4. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhất

  Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhất Nguyên tác: Tiết Năng 折楊柳 十首之一 薜能 華清高樹出離宮 南陌柔條帶曖風 誰見輕陰是良夜 瀑泉聲畔月明中 Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhất Tiết Năng Hoa Thanh cao thụ xuất ly cung Nam mạch nhu điều đái ái phong Thùy kiến khinh âm thị lương dạ Bộc tuyền...
 5. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Nhật Đăng Tử Châu Thành

  Cửu Nhật Đăng Tử Châu Thành Nguyên tác: Đỗ Phủ 九日登梓州城 杜甫 伊昔黃花酒, 如今白髮翁. 追歡筋骨異, 望遠歲時同. 弟妹悲歌裏, 乾坤醉眼中. 兵戈與邊塞, 此日意無窮. Cửu Nhật Đăng Tử Châu Thành Đỗ Phủ Y tích hoàng hoa tửu, Như kim bạch phát ông. Truy hoan cân cốt dị, Vọng viễn tuế thời đồng. Đệ...
 6. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Nhật Yến

  Cửu Nhật Yến Nguyên tác: Trương Ngạc 九日宴 張諤 秋葉風吹黃颯颯 晴雲日照白鱗鱗 歸來得問茱萸女 今日登高醉幾人 Cửu Nhật Yến Trương Ngạc Thu diệp phong xuy hoàng táp táp Tình vân nhật chiếu bạch lân lân Quy lai đắc vấn thù du nữ Kim nhật đăng cao túy kỷ nhân Chú thích: 1/ Cửu nhật, tức...
 7. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Nhật Tề Sơn Đăng Cao

  Cửu Nhật Tề Sơn Đăng Cao Nguyên tác: Đỗ Mục 九日齊山登高 杜牧 江涵秋影雁初飛﹐ 與客攜壺上翠微。 塵世難逢開口笑﹐ 菊花須插滿頭歸。 但將酩酊酬佳節﹐ 不用登臨怨落暉。 古往今來只如此﹐ 牛山何必獨沾衣。 Cửu Nhật Tề Sơn Đăng Cao Đỗ Mục Giang hàm thu ảnh nhạn sơ phi, Dữ khách huề hồ thướng thúy vi. Trần thế nan phùng khai...
 8. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cung Từ nhất bách thủ kỳ cửu thập

  Cung Từ nhất bách thủ kỳ cửu thập Nguyên tác: Vương Kiến 宮詞一百首 其九十 王建 樹頭樹底覓殘紅 一片西飛一片東 自是桃花貪結子 錯教人恨五更風 Cung Từ nhất bách thủ kỳ cửu thập Vương Kiến Thụ đầu thụ để mịch tàn hồng Nhất phiến tây phi nhất phiến đông Tự thị đào hoa tham kết tử Thác giao...
 9. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhất

  Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhất Nguyên tác: Đỗ Phủ 諸將五首 其一 杜甫 漢朝陵墓對南山, 胡虜千秋尚入關. 昨日玉魚蒙葬地, 早時金碗出人間. 見愁汗馬西戎逼, 曾閃朱旗北斗殷. 多少材官守涇渭, 將軍且莫破愁顏. Chư Tướng ngũ thủ kỳ nhất Đỗ Phủ Hán triễu lăng mộ đối Nam san, Hồ lũ thiên thu thượng nhập quan. Tạc nhật ngọc...
 10. H

  ĐL Cổ Thi Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhất

  Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhất Nguyên tác: Đông Phương Cầu 昭君怨 三首其一 東方虯 漢道方全盛 朝廷足武臣 何須薄命妾 辛苦事和親 Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhất Đông Phương Cầu Hán đạo phương toàn thịnh Triều đình túc võ thần Hà tu bạc mệnh thiếp Tân khổ sự hoà thân Chú thích...
 11. H

  ĐL Cổ Thi Cửu Nhật Đăng Huyền Võ Sơn Lữ Thiếu

  Cửu Nhật Đăng Huyền Võ Sơn Lữ Thiếu Nguyên tác: Thiệu Đại Chấn 九日登玄武山旅眺 邵大震 九月九日望遙空 秋水秋天生夕風 寒雁一向南去遠 游人幾度菊花叢 Cửu Nhật Đăng Huyền Võ Sơn Lữ Thiếu Thiệu Đại Chấn Cửu nguyệt cửu nhật vọng dao không Thu thủy thu thiên sinh tịch phong Hàn nhạn nhất hướng nam khứ...
 12. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Nhật Tống Biệt

  Cửu Nhật Tống Biệt Nguyên tác: Vương Chi Hoán 九日送別 王之渙 薊庭蕭瑟故人稀 何處登高可送歸 今日暫同芳菊酒 明朝應作斷蓬飛 Cửu Nhật Tống Biệt Vương Chi Hoán Kế đình tiêu sắt cố nhân hi Hà xứ đăng cao khả tống quy Kim nhật tạm đồng phương cúc tửu Minh triêu ưng tác đoạn bồng phi Chú thích...
 13. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Nhật Tác

  Cửu Nhật Tác Nguyên tác: Vương Tấn 九日作 王縉 莫將邊地比京都 八月嚴霜草已枯 今日登高尊酒裏 不知能有菊花無 Cửu Nhật Tác Vương Tấn Mạc tương biên địa tỉ kinh đô Bát nguyệt nghiêm sương thảo dĩ khô Kim nhât đăng cao tôn tửu lý Bất tri năng hữu cúc hoa vô ? Chú thích: Cửu nhật, tức ngày 9...
 14. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Nhật Lam Điền Thôi Thị Trang

  Cửu Nhật Lam Điền Thôi Thị Trang Nguyên tác: Đỗ Phủ 九日藍田崔氏莊 杜甫 老去悲秋強自寬 興來今日盡君歡 羞將短髮還吹帽 笑倩旁人為正冠 藍水遠從千瀾落 玉山高並兩峰寒 明年此會知誰健 醉把茱萸仔細看 Cửu Nhật Lam Điền Thôi Thị Trang Lão khứ bi thu cưỡng tự khoan Hứng lai kim nhật tận quân hoan Tu tương đoản phát hoàn xuy...
 15. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Nhật - Nguyên tác: Vương Bột

  Cửu Nhật Nguyên tác: Vương Bột 九日 王勃 九日重陽節 開門有菊花 不知來送酉 若個是陶家 Cửu Nhật Vương Bột Cửu nhật Trùng dương tiết Khai môn hữu cúc hoa Bất tri lai tống tửu ? Nhược cá thị Đào gia Chú thích: 1/ Cửu nhật, tức ngày 9 tháng 9 âm lịch, là lễ hội Trùng dương bên Tàu...
 16. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Nhật - Nguyên tác: Thôi Quốc Phụ

  Cửu Nhật Nguyên tác: Thôi Quốc Phụ 九日 崔國輔 江邊楓落菊花黃 少長登高一望鄉 九日陶家雖載酒 三年楚客已沾裳 Cửu Nhật Thôi Quốc Phụ Giang biên phong lạc, cúc hoa hoàng Thiếu trưởng đăng cao nhất vọng hương Cửu nhật Đào gia tuy tải tửu Tam niên Sở khách dĩ triêm thường Chú thích: 1/ cửu...
 17. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Nhật

  Cửu Nhật Nguyên tác: Đỗ Phủ 九日 杜甫 重陽獨酌杯中酒 抱病起登江上臺 竹葉於人既無分 菊花從此不須開 殊方日落玄猿哭 舊國霜前白雁來 弟妹蕭條各何在 干戈衰謝兩相催 Cửu Nhật Trùng dương độc chước bôi trung tửu Bão bệnh khởi đăng giang thượng đài Trúc diệp ư nhân ký vô phận Cúc hoa tòng thử bất tu khai Thù...
 18. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Nguyệt Cửu Nhật Đăng Huyền Vũ Sơn

  Cửu Nguyệt Cửu Nhật Đăng Huyền Vũ Sơn Nguyên tác: Lư Chiếu Lân 九月九日登玄武山 盧照鄰 九月九日眺山川 歸心歸望積風煙 他鄉共酌金花酒 萬里同悲鴻雁天 Cửu Nguyệt Cửu Nhật Đăng Huyền Vũ Sơn Lư Chiếu Lân Cửu nguyệt cửu nhật thiếu sơn xuyên Quy tâm quy vọng tích phong yên Tha hương cộng chước kim hoa tửu...
 19. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Nguyệt Bát Nhật

  Cửu Nguyệt Bát Nhật Nguyên tác: Tư Không Đồ 九月八日 司空圖 已是人間寂寞花 解憐寂寞傍貧家 老來不得登高看 更甚殘春惜歲花 Cửu Nguyệt Bát Nhật Tư Không Đồ Dĩ thị nhân gian tịch mịch hoa Giải lân tịch mịch bạng bần gia Lão lai bất đắc đăng cao khán Cánh thậm xuân tàn tích tuế hoa Chú thích...
 20. Thiên Sầu

  ĐL Cổ Thi Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhất

  Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhất Nguyên tác: Cao Thích 九曲詞 三首其一 高適 鐵騎橫行鐵岭 西看邏逤取封侯 青海祗今將飲馬 黃河不用更防秋 Cửu Khúc Từ tam thủ kỳ nhất Cao Thích Thiết kỵ hoành hành Thiết Lãnh Tây khán La Ta thủ phong hầu Thanh Hải chi kim tương ẩm mã Hoàng Hà bất dụng canh phòng...
Top