khách

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cửu Khách

  Cửu Khách Nguyên tác: Đỗ Phủ 久客 杜甫 羈旅知交態 淹流見俗情 衰顏聊自哂 小使最相輕 去國哀王璨 傷時哭賈生 狐狸何足道 豺虎正縱橫 Cơ lữ tri giao thái Yêm lưu kiến tục tình Suy nhan liêu tự thẩn Tiểu lại tối tương khinh Khứ quốc ai Vương Xán Thương thì khồc Giả Sinh Hồ ly hà túc đạo Sài...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong - Trịnh Khách Tây Nhập Quan

  Cổ Phong - Trịnh Khách Tây Nhập Quan Nguyên tác: Lý Bạch 古風-鄭客西入關 李白 鄭客西入關, 行行未能已。 白馬華山君, 相逢平原裏。 璧遺鎬池君, 明年祖龍死。 秦人相謂曰﹕ 吾屬可去矣 ﹗ 一往桃花源, 千春隔流水。 Cổ Phong - Trịnh Khách Tây Nhập Quan Lý Bạch Trịnh Khách tây nhập quan, Hành hành vị năng dĩ. Bạch mã...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Biệt Khách

  Biệt Khách Nguyên tác: Trương Tịch 別客 張籍 青山歷歷水悠悠 今日相逢明日愁 系馬橋邊楊柳樹 為君沽酒暫淹留 Biệt Khách Trương Tịch Thanh sơn lịch lịch thủy du du Kim nhật tương phùng minh nhật sầu Hệ mã kiều biên dương liễu thụ Vị quân cô tửu tạm yêm lưu --Dịch nghĩa: -- Xa Khách...
 4. Thiên Sầu

  Việt Cổ Thi Trệ khách

  Trệ khách Nguyên tác: Nguyễn Du 滯客 阮攸 滯客淹留南海中 寂寥良夜與誰同 歸鴻悲動天河水 戍鼓寒侵夏夜風 人到窮途無好夢 天回苦海促浮蹤 風塵隊裡留皮骨 客枕蕭蕭兩鬢蓬 Trệ khách Nguyễn Du Trệ khách yêm lưu Nam Hải trung Tịch liêu lương dạ dữ thùy đồng Quy hồng bi động thiên hà thủy Thú cổ hàn xâm hạ dạ phong...
Top Bottom