dương

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhất

  Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhất Nguyên tác: Tiết Năng 折楊柳 十首之一 薜能 華清高樹出離宮 南陌柔條帶曖風 誰見輕陰是良夜 瀑泉聲畔月明中 Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhất Tiết Năng Hoa Thanh cao thụ xuất ly cung Nam mạch nhu điều đái ái phong Thùy kiến khinh âm thị lương dạ Bộc tuyền...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chiết Dương Liễu Chi Từ

  Chiết Dương Liễu Chi Từ Nguyên tác: Đoàn Thành Thức 折楊柳枝詞 枝枝交影鎖長門 嫩色曾沾雨露恩 鳳輦不來春欲盡 空留鶯語到黃昏 段成式 Chiết Dương Liễu Chi Từ. Chi chi giao ảnh tỏa Trường Môn Nộn sắc tằng triêm vũ lộ ân Phụng liễn bất lai xuân dục tận Không lưu oanh ngữ đáo hoàng hôn Đoàn Thành...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chiết Dương Liễu

  Chiết Dương Liễu Nguyên tác: Kiều Tri Chi 折楊柳 喬知之 可憐濯濯春楊柳 攀折將來就纖手 妾容與此同盛衰 何必君恩能獨久 Chiết Dương Liễu Kiều Tri Chi Khả lân trạc trạc xuân dương liễu Phan chiết tương lai tựu tiêm thủ Thiếp dung dữ thử đồng thạnh suy Hà tất quân ân năng độc cửu ? Chú thích...
 4. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiết Dương Liễu thập thủ chi tứ

  Chiết Dương Liễu thập thủ chi tứ Nguyên tác: Tiết Năng 折楊柳 十首之四 薛能 曖風晴日斷浮埃, 廢路新條發釣台。 處處輕陰可惆悵, 後人攀處古人栽。 Chiết Dương Liễu thập thủ chi tứ Tiết Năng Ái phong tình nhật đoạn phù ai, Phế lộ tân điều phát điếu đài. Xứ xứ khinh âm khả trù trướng, Hậu nhân...
 5. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiết Dương Liễu thất thủ kỳ ngũ

  Chiết Dương Liễu thất thủ kỳ ngũ Nguyên tác: Đoàn Thành Thức 折楊柳 七首其五 段成式 微黃才綻未成陰 繡戶珠帘相映深 長恨早梅無賴極 先將春色出前林 Chiết Dương Liễu - thất thủ kỳ ngũ Đoàn Thành Thức Vi hoàng tài trán vị thành âm Tú hộ châu liêm tương ánh thâm Trường hận tảo mai vô lại cực Tiên...
 6. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiết Dương Liễu

  Chiết Dương Liễu Nguyên tác: Thôi Đồ 折楊柳 崔塗 朝朝車馬如蓬轉, 處處江山待客歸。 若使人間少離別, 楊花應合過春飛。 Chiết Dương Liễu Thôi Đồ Triêu triêu xa mã như bồng chuyển, Xứ xứ giang sơn đãi khách quy. Nhược sử nhân gian thiểu ly biệt, Dương hoa ưng hợp quá xuân phi. Dịch nghĩa: Bẻ...
 7. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhị

  Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhị Nguyên tác: Tiết Năng 折楊柳 十首之二 薛能 洛橋晴影覆江船, 羌笛秋聲濕塞煙。 閒想習池公宴罷, 水蒲風絮夕陽天。 Chiết Dương Liễu thập thủ chi nhị Tiết Năng Lạc kiều tình ảnh phú giang thuyền, Khương địch thu thanh thấp tái yên. Nhàn tưởng Tập trì công yến bãi...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cốc khẩu thư trai ký Dương bổ khuyết

  Cốc khẩu thư trai ký Dương bổ khuyết Nguyên tác: Tiền Khởi 谷口書齋寄楊補闕 錢起 泉壑帶茅茨, 雲霞生薜帷。 竹憐新雨後, 山愛夕陽時。 閒鷺棲常早, 秋花落更遲。 家童掃羅徑, 昨與故人期。 Cốc khẩu thư trai ký Dương bổ khuyết Tiền Khởi Tuyền hác đới mao tì, Vân hà sinh tệ duy. Trúc lân tân vũ hậu, Sơn ái...
 9. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong - Đại Xa Dương Phi Trần

  Cổ Phong - Đại Xa Dương Phi Trần Nguyên tác: Lý Bạch 古風-大車揚飛塵 李白 大車揚飛塵, 亭午暗阡陌。 中貴多黃金, 連雲開甲宅。 路逢鬥雞者, 冠蓋何煇赫。 鼻息千虹霓, 行人皆怵惕。 世無洗耳翁, 誰知堯與跖。 Cổ Phong - Đại Xa Dương Phi Trần Lý Bạch Đại xa dương phi trần, Đình ngọ ám thiên mạch. Trung quí đa hoàng...
 10. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cốc khẩu Thư Trai Ký Dương Bổ Khuyết

  Cốc khẩu Thư Trai Ký Dương Bổ Khuyết Nguyên tác: Tiền Khởi 谷口書齋寄楊補闕 錢起 泉壑帶芧茨 雲霞生薜帷 竹憐新雨後 山愛夕陽時 閑鷺棲常早 秋花落更遲 家僮掃蘿徑 昨與故人期 Cốc khẩu Thư Trai Ký Dương Bổ Khuyết Tuyền hác đới mao tì Vân hà sinh bệ duy Trúc liên tân vũ hậu Sơn ái tịch dương thì Nhàn...
 11. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cảm Ngộ - Nhạc Dương Vi Ngụy Tướng

  Cảm Ngộ - Nhạc Dương Vi Ngụy Tướng Nguyên tác: Trần Tử Ngang 感遇 - 樂羊為魏將 陳子昂 樂羊為魏將, 食子殉軍功. 骨肉且相薄, 他人安得忠. 吾聞中山相, 乃屬放麑翁. 孤獸猶不忍, 況以奉君終. Cảm Ngộ - Nhạc Dương Vi Ngụy Tướng Trần Tử Ngang Nhạc Dương vi Ngụy tướng, Thực tử tuẫn quân công. Cốt nhục thả...
 12. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Biệt Trì Dương Sở Cư

  Biệt Trì Dương Sở Cư Nguyên tác: La Ẩn 別池陽所居 羅隱 黃塵初起此留連, 火耨刀耕六七年. 夜雨老農傷水早, 雪晴漁父共舟船. 已悲世亂身須去, 肯愧途危跡屢遷. 卻是九華山有意, 列行相送到江邊. Biệt Trì Dương Sở Cư La Ẩn Hoàng trần sơ khời thử lưu liên, Hỏa nậu đao canh lục thất niên. Dạ vũ lão nông thương thủy tảo...
 13. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Lưu Thủ Vi Bộc Sạ Tuần Nội Chí Thượng Dương Cu

  Bồi Lưu Thủ Vi Bộc Sạ Tuần Nội Chí Thượng Dương Cu Nguyên tác: Đậu Tường 陪留守韓僕射 巡內至上陽宮感興 二首其二 竇庠 愁雲漠漠草離離 太乙勾陳處處疑 薄暮毀垣春雨裏 殘花猶發萬年枝 Bồi Lưu Thủ Vi Bộc Sạ Tuần Nội Chí Thượng Dương Cung Cảm Hứng nhị thủ kỳ nhị Đậu Tường Sầu vân mạc mạc, thảo ly ly...
 14. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ức Sơn Dương kỳ nhị

  Ức Sơn Dương kỳ nhị Nguyên tác: Triệu Hỗ 憶山陽其二 趙嘏 家在枚皋舊宅邊, 竹軒晴與楚坡連。 芰荷香繞垂鞭袖, 楊柳風橫弄笛船。 城礙十洲煙島路, 寺臨千頃夕陽川。 可憐時節堪歸去, 花落猿啼又一年。 Ức Sơn Dương kỳ nhị Triệu Hỗ Gia tại Mai Cao cựu trạch biên, Trúc hiên tình dữ Sở pha liên. Kị hà hương nhiễu thùy tiên tụ...
 15. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ức Dương Liễu

  Ức Dương Liễu Nguyên tác: Bạch Cư Dị 憶楊柳 白居易 曾栽楊柳江南岸 一別江南兩度春 遙憶青青江岸上 不知攀折是何人 Ức Dương Liễu Bạch Cư Dị Tằng tài dương liễu Giang nam ngạn Nhất biệt Giang nam lưỡng độ xuân Dao ức thanh thanh giang ngạn thượng Bất tri phàn chiết thị hà nhân Chú thích...
 16. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ức Sơn Dương

  Ức Sơn Dương Nguyên tác: Triệu Hỗ 憶山陽 趙嘏 折柳城邊起暮愁 可憐春色獨懷憂 傷心正嘆人間事 回首多慚江上鷗 鶗鴃聲中寒食酒 芙蓉花外夕陽樓 憑高滿眼送清渭 去傍故山山下流 Ức Sơn Dương Triệu Hỗ Chiết liễu thành biên khởi mộ sầu Khả liên xuân sắc độc hoài ưu Thương tâm chính thán nhân gian sự Hồi thủ cánh tàm...
 17. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Ức Dương Châu

  Ức Dương Châu Nguyên tác: Từ Ngưng 憶揚州 徐凝 蕭娘臉下難勝淚 桃葉眉頭易得愁 天下三分明月夜 二分無賴是揚州 Ức Dương Châu Từ Ngưng Tiêu nương kiểm hạ nan thăng lệ Đào diệp mi đầu dị đắc sầu Thiên hạ tam phân minh nguyệt dạ Nhị phân vô lại thị Dương Châu Chú thích: 1/ Dương Châu, nay là...
Top Bottom