đình

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chiếu Truy Phó Đô Nhị Nguyệt Chí Bá Đình Thượng

  Chiếu Truy Phó Đô Nhị Nguyệt Chí Bá Đình Thượng Nguyên tác: Liễu Tông Nguyên 詔追赴都 二月至灞亭上 柳宗元 十一年前南渡客 四千里外北歸人 詔書許逐元和至 驛路開花處處新 Chiếu Truy Phó Đô Nhị Nguyệt Chí Bá Đình Thượng Liễu Tông Nguyên Thập nhất niên tiền nam độ khách Tứ thiên lý ngoại bắc quy...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Khuất Đình

  Chiêu Khuất Đình Nguyên tác: Uông Tuân 招屈亭 汪遵 三閭溺處殺懷王 感得荊人盡縞裳 招屈亭邊兩重恨 遠天秋色暮蒼蒼 Chiêu Khuất Đình Uông Tuân Tam lư nịch xứ sát Hoài vương Cảm đắc Kinh nhân tận cảo thường Chiêu Khuát đình biên lưỡng trùng hận Viễn thiên thu sắc mộ thương thương Chú thích...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Biên hà đình

  Biên hà đình Nguyên tác: Hứa Hồn 汴河亭 許渾  廣陵花盛帝東游,先劈昆侖一派流。 百二禁兵辭象闕,三千宮女下龍舟。 凝雲鼓震星辰動,拂浪旗開日月浮。 四海義師歸有道,迷樓還似景陽樓 Biện Hà Đình Hứa Hồn Quảng Lăng hoa thịnh đế đông du Tiên phách Côn Luân nhất phái lưu Bách nhị cấm binh từ tượng khuyết Tam thiên cung nữ há...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bưu Đình Tàn Hoa

  Bưu Đình Tàn Hoa Nguyên tác: Trương Hựu 郵亭殘花 張祐 雲暗山橫日欲斜 郵亭下馬對殘花 自從身逐西征府 每到花時不在家 Bưu Đình Tàn Hoa Trương Hựu Vân ám sơn hoành nhật dục tà Bưu đình há mã đối tàn hoa Tự tòng thân trục tây chinh phủ Mỗi đáo hoa thì bất tại gia Chú thích: Bưu đình: Trên các...
 5. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Biệt Hồ Thượng Đình

  Biệt Hồ Thượng Đình Nguyên tác: Nhung Dục 別湖上亭 好是春風湖上亭 柳條藤蔓繫離情 獨鶯久住渾相識 欲別頻啼四五聲 戎昱 Biệt hồ thượng đình Hảo thị xuân phong hồ thượng đình Liễu điều đằng mạn hệ ly tình Hoàng oanh trú cửu hồn tương thức Dục biệt tần đề tứ ngủ thanh. Nhung Dục --Dịch nghĩa--...
 6. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bồi Lý Bắc Hải yến Lịch Hạ đình

  Bồi Lý Bắc Hải yến Lịch Hạ đình Nguyên tác: Đỗ Phủ 陪李北海宴歷下亭 杜甫 平邑人蹇處士等在座. 東藩駐皂蓋, 北渚凌青荷. 海右此亭古, 濟南名士多. 雲山已發興, 玉佩仍當歌. 修竹不受暑, 交流空湧波. 蘊真愜所遇, 落日將如何? 貴賤俱物役, 從公難重過. Bồi Lý Bắc Hải yến Lịch Hạ đình Đỗ Phủ Bình Ba nhân kiển xử sĩ đẳng tại tòa. Đông Phiên trú tạo...
 7. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bắc Đình

  Bắc Đình Nguyên tác: Lý Quần Ngọc 北亭 李群玉 斜雨飛絲織曉空 疏帘半卷野亭風 荷花向盡秋光晚 零落殘紅綠沼中 Bắc Đình Lý Quần Ngọc Tà vũ phi ti chức hiểu không Sơ liêm bán quyển dã đình phong Hà hoa hướng tận thu quang vãn Linh lạc tàn hồng lục chiểu trung Chú thích: Bắc đình, một ngôi nhà...
 8. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bạc Tùng Tư Giang Đình

  Bạc Tùng Tư Giang Đình Nguyên tác: Đỗ Phủ 泊松滋江亭 杜甫 紗帽隨鷗鳥, 扁舟繫此亭. 江湖深更白, 松竹遠微青. 一柱全應近, 高唐莫再經. 今宵南極外, 甘作老人星. Bạc Tùng Tư Giang Đình Đỗ Phủ Sa mạo tùy âu điểu Thiên chu hệ thử đình Giang hồ thâm cánh bạch Tùng trúc viễn vi thanh Nhất Trụ, Toàn...
 9. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc An Định Thành Lâu

  An Định Thành Lâu Nguyên tác: Lý Thương Ẩn 安定城樓 李商隱 迢遞高城百尺樓 綠楊枝外盡汀洲 賈生年少虛垂涕 王粲春來更遠淤 永憶江湖歸白發 欲回天地入扁舟 不知腐鼠成滋味 猜意鴛雛竟未休 An Định Thành Lâu Lý Thương Ẩn Điều đệ cao thành bách xích lâu Lục dương chi ngoại tận đinh châu Giả Sinh niên thiếu hư thùy lệ...
Top Bottom