chiêu

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chiếu Truy Phó Đô Nhị Nguyệt Chí Bá Đình Thượng

  Chiếu Truy Phó Đô Nhị Nguyệt Chí Bá Đình Thượng Nguyên tác: Liễu Tông Nguyên 詔追赴都 二月至灞亭上 柳宗元 十一年前南渡客 四千里外北歸人 詔書許逐元和至 驛路開花處處新 Chiếu Truy Phó Đô Nhị Nguyệt Chí Bá Đình Thượng Liễu Tông Nguyên Thập nhất niên tiền nam độ khách Tứ thiên lý ngoại bắc quy...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Quân Từ

  Chiêu Quân Từ Nguyên tác: Bạch Cư Dị 王昐君 白居易 漢使卻回憑寄語 黃金何日贖蛾眉 君王若問妾顏色 莫道不如宮裏時 Chiêu Quân Từ Hán sứ khước hồi bằng ký ngữ Hoàng kim hà nhật thục nga mi Quân vương nhược vấn thiếp nhan sắc Mạc đạo bất như cung lý thời. Bạch Cư Dị Dich nghĩa: (Chiêu Quân...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị

  Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị Nguyên tác: Đông Phương Cầu 昭君怨 三首其二 東方虯 掩淚辭丹風 銜悲向白龍 單干浪驚喜 無復舊時容 Chiêu Quân Oán Tam thủ kỳ nhị Đông Phương Cầu Yểm lệ từ đan Phong Hàm bi hướng Bach long Thiền Vu lãng kinh hỉ Vô phục cựu thời dung Chú thích: 1/ Chiêu...
 4. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Khuất Đình

  Chiêu Khuất Đình Nguyên tác: Uông Tuân 招屈亭 汪遵 三閭溺處殺懷王 感得荊人盡縞裳 招屈亭邊兩重恨 遠天秋色暮蒼蒼 Chiêu Khuất Đình Uông Tuân Tam lư nịch xứ sát Hoài vương Cảm đắc Kinh nhân tận cảo thường Chiêu Khuát đình biên lưỡng trùng hận Viễn thiên thu sắc mộ thương thương Chú thích...
 5. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiếu Kính Kiến Bạch Phát

  Chiếu Kính Kiến Bạch Phát Nguyên tác: Trương Cửu Linh 照鏡見白髮 張九齡 宿昔青雲志 蹉跎白髮年 誰知明鏡裏 形影自相怜 Chiếu Kính Kiến Bạch Phát Trương Cửu Linh Túc tích thanh vân chí Sa đà bạch phát niên Thùy tri minh kính lý Hình ảnh tự tương liên --Dịch nghĩa: -- Soi Gương Thấy...
 6. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Đông Lân

  Chiêu Đông Lân Nguyên tác: Bạch Cư Dị 招東鄰 白居易 小榼二升酒 新簟六尺床 能來夜話吥 池畔欲秋涼 Chiêu Đông Lân Bạch Cư Dị Tiểu khạp nhị thăng tửu Tân điệm lục xích sàng Năng lai dạ thoại phủ ? Trì bạn dục thu lương Chú thích: 1/ thăng, nghĩa thông thường là lên cao, nhưng cũng có...
 7. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị

  Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhị Nguyên tác: Đông Phương Cầu 昭君怨 三首其二 東方虯 掩淚辭丹風 銜悲向白龍 單干浪驚喜 無復舊時容 Chiêu Quân Oán Tam thủ kỳ nhị Đông Phương Cầu Yểm lệ từ đan Phong Hàm bi hướng Bach long Thiền Vu lãng kinh hỉ Vô phục cựu thời dung Chú thích: 1/ Chiêu...
 8. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ tam

  Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ tam Nguyên tác: Đông Phương Cầu 昭君怨 三首其三 東方虯 胡地無花草 春來不似春 自來衣帶緩 非是為腰身 Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ tam Đông Phương Cầu Hồ địa vô hoa thảo Xuân lai bất tự xuân Tự lai y đới hoãn Phi thị vị yêu thân Chú thích: 1/ Chiêu Quân, tức...
 9. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhất

  Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhất Nguyên tác: Đông Phương Cầu 昭君怨 三首其一 東方虯 漢道方全盛 朝廷足武臣 何須薄命妾 辛苦事和親 Chiêu Quân Oán tam thủ kỳ nhất Đông Phương Cầu Hán đạo phương toàn thịnh Triều đình túc võ thần Hà tu bạc mệnh thiếp Tân khổ sự hoà thân Chú thích...
 10. H

  Cổ Thi Trung Quốc Chiêu Hữu Nhân Túc

  Chiêu Hữu Nhân Túc Nguyên tác: Quán Hưu 招友人宿 貫休 銀地無塵金菊開 紫梨紅棗墮莓苔 一泓秋水一輪月 今夜故人來不來 Chiêu Hữu Nhân Túc Quán Hưu Ngân địa vô trần kim cúc khai Tử lê hồng tảo đọa môi đài Nhất hoằng thu thủy nhất luân nguyệt Kim dạ cố nhân lai bất lai ? --Dịch nghĩa: -- Dụ...
 11. Nam Anh

  Thơ Đường Luật Chiêu Phu

  CHIÊU PHU ( Ngũ độ thanh) Cứ hẹn nhưng rồi vẫn quả nhân Người khôn chả mộ cõi ngu đần Thơ đề chữ dở tình hoai vận Hoạ thảo vần suông nghĩa khuyết vần. Cũng nhắc không đành trêu kẻ nhận Còn đe chả đáng giỡn ai cần Đôi lời nhắn gởi rèn tâm nhẫn Khóc nhạt đôi lời dẫu khổ...
 12. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong – Yên Chiêu Duyên Quách Ngỗi

  Cổ Phong – Yên Chiêu Duyên Quách Ngỗi Nguyên tác: Lý Bạch 古風-燕昭延郭隗 李白 燕昭延郭隗, 遂筑黃金台。 劇辛方趙至, 鄒衍復齊來。 奈何青雲士, 棄我如塵埃。 珠玉買歌笑, 糟糠養賢才。 方知黃鵠舉, 千里獨徘徊。 Cổ Phong – Yên Chiêu Duyên Quách Ngỗi Lý Bạch Yên Chiêu duyên Quách Ngỗi, Toại trúc Hoàng kim đài...
 13. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bất Phó Thập Di Chiêu

  Bất Phó Thập Di Chiêu Nguyên tác: Phí Quan Khanh 不赴拾遺召 費冠卿 君親同是先王道 何時骨肉一處老 也知臣不合佐時 自古榮花誰可保 Bất Phó Thập Di Chiêu Phí Quan Khanh Quân thân đồng thị tiên vương đạo Hà thời cốt nhục nhất xứ lão Dã tri thần bất hợp tá thời Tự cổ vinh hoa thùy khả bảo Chú...
Top Bottom