cốc

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cốc khẩu thư trai ký Dương bổ khuyết

  Cốc khẩu thư trai ký Dương bổ khuyết Nguyên tác: Tiền Khởi 谷口書齋寄楊補闕 錢起 泉壑帶茅茨, 雲霞生薜帷。 竹憐新雨後, 山愛夕陽時。 閒鷺棲常早, 秋花落更遲。 家童掃羅徑, 昨與故人期。 Cốc khẩu thư trai ký Dương bổ khuyết Tiền Khởi Tuyền hác đới mao tì, Vân hà sinh tệ duy. Trúc lân tân vũ hậu, Sơn ái...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Cốc khẩu Thư Trai Ký Dương Bổ Khuyết

  Cốc khẩu Thư Trai Ký Dương Bổ Khuyết Nguyên tác: Tiền Khởi 谷口書齋寄楊補闕 錢起 泉壑帶芧茨 雲霞生薜帷 竹憐新雨後 山愛夕陽時 閑鷺棲常早 秋花落更遲 家僮掃蘿徑 昨與故人期 Cốc khẩu Thư Trai Ký Dương Bổ Khuyết Tuyền hác đới mao tì Vân hà sinh bệ duy Trúc liên tân vũ hậu Sơn ái tịch dương thì Nhàn...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca

  Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca Nguyên tác: Đỗ Phủ 乾元中寓居同谷縣作歌其一 有客有客字子美, 白頭亂髮垂過耳; 歲拾橡栗隨狙公, 天寒日暮山谷里。 中原無書歸不得, 手腳凍皴皮肉死。 嗚呼一歌兮歌已哀, 悲風為我從天來。 乾元中寓居同谷縣作歌其二 長鑱長鑱白木柄, 我生托子以為命。 黃獨無苗山雪盛, 短衣數挽不掩脛。 此時與子空歸來, 男呻女吟四壁靜。 嗚呼二歌兮歌始放, 閭里為我色惆悵。...
Top Bottom