bích

 1. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bích Thành tam thủ kỳ nhất

  Bích Thành tam thủ kỳ nhất Nguyên tác: Lý Thương Ẩn 碧城三首(其一) 李商隱 碧城十二曲闌干, 犀闢塵埃玉闢寒。 閬苑有書多附鶴, 女床無樹不栖鸞。 星沉海底當窗見, 雨過河源隔座看。 若是曉珠明又定, 一生長對水精盤。 Bích Thành tam thủ kỳ nhất Lý Thương Ẩn Bích thành thập nhị khúc lan can, Tê tích trần ai, ngọc tích hàn. Lãng...
 2. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bích Giản Biệt Thự Hỉ Hoàng Phủ Thị Ngự Tương Phỏn

  Bích Giản Biệt Thự Hỉ Hoàng Phủ Thị Ngự Tương Phỏn Nguyên tác: Lưu Trường Khanh 碧澗別墅喜皇甫侍御相訪 劉長卿 荒村帶返照, 落葉亂紛紛. 古路無行客, 深山獨見君. 野橋經雨斷, 洞水向田分. 不為怜同病, 何人到白雲. Bích Giản Biệt Thự Hỉ Hoàng Phủ Thị Ngự Tương Phỏng Lưu Trường Khanh Hoang thôn đái phản chiếu Lạc...
 3. Thiên Sầu

  Cổ Thi Trung Quốc Bích Giản Dịch Hiểu Tứ

  Bích Giản Dịch Hiểu Tứ Nguyên tác: Ôn Đình Quân 碧澗驛曉思 溫庭筠 香燈伴殘夢 楚國在天涯 月落子規歇 滿庭山杏花 Bích Giản Dịch Hiểu Tứ Ôn Đình Quân Hương đăng bạn tàn mộng Sở quốc tại thiên nhai Nguyệt lạc tử quy hiết Mãn đình sơn hạnh hoa Chú thích: Bích giản dịch, quán trọ tên là...
Top Bottom