Việt Cổ Thi Xuân mộ

Thiên Sầu
  • Lượt xem 1K
  • Trả lời: 0
Xuân mộ
Nguyên tác: Thái Thuận

Xuân mộ
Bách niên thân thế thán phù bình ,
Xuân khứ thùy năng bất lão thành.
Lưu thủy kiều biên dương liễu ảnh ,
Tịch dương giang thượng giá thanh.
Nguyệt ư yên thọ tuy vô phận ,
Phong dữ thiên hương thượng hữu tình.
Cửu thập thiều quang dung dị quá
Thảo tâm du tử khổ nan bình
Thái Thuận
--Dịch nghĩa--
Thân thế trăm năm than cho kiếp bèo nổi
Xuân đi rồi có ai không thành người già
Bên cầu nước chảy bóng dương liễu thướt tha
Trên sông chiều tà tiếng đa đa não nuột
Trăng lồng trong khói cây tuy không phận vụ
Gió quyến hương trời vẫn có tình với nhau
Chín chục thiều quang qua đi một cách dễ dàng
Khiến lòng người đi xa mong đền ơn cha mẹ đau khổ khó lấp bằng cho được
--Bản dịch của Quách Tấn--
Chiều Xuân
Tấm thân bèo nổi ngậm ngùi thương ,
Xuân lụn đầu ai khỏi điểm sương.
Bóng liễu thướt tha cầu thệ thủy ,
Tiếng đa não nuột bến tà dương.
Phận dù không phận trăng lồng khói ,
Tình vẫn ưa tình gió quyện hương.
Chín chục thiều quang thoi thấm thoát
Bồn chồn tấc cỏ bước du phương .
Chú thích:
Thảo tâm du tử : Chữ mượn trong thơ Mạnh Giao
Du Tử ngâm
Từ mẫu thủ trung tuyến ,
Du tử thân thượng y.
Lâm hành mật mật phùng ,
Ý khủng trì trì qui.
Thùy ngôn thốn thảo tâm ,
Báo đắc tam xuân huy.(1)
Nghĩa là :
Sợi chỉ trong tay mẹ hiền
Tấm áo trên mình đứa con đi chơi xa
Lúc sắp ra đi đường kim may thật nhặt
Sợ con đi lâu ngày mới trở về
Ai bảo tấc lòng cỏ
Báo đền được đức sáng ba xuân.
(1) Có chỗ chép :
Dục tương thốn thảo tâm
Báo đáp tam xuân huy.
cụ Nguyễn Du đã dịch :
Liệu đem tấc cỏ quyết đền ba xuân.
--Bản dịch của MaiLộc—
Chiều Xuân
Một trăm năm thương thân bèo nổi ,
Xuân đi rồi ai khỏi cái già .
Bên cầu dương liễu bóng sa ,
Tiếng đa não nuột chiều tà trên sông .
Nguyệt , khói cây tuy không thắm thiết,
Gió , huơng trời da diết bên nhau .
Thiều quang chín chục qua mau ,
Cho lòng du tử xuyến xao bồi hồi .
 
Top Bottom