Cổ Thi Tiễn bạn Vương Thập Nhất về Nam

Thiên Sầu
餞別王十一南遊

望君煙水闊,
揮手淚沾巾。
飛鳥沒何處,
青山空向人。
長江一帆遠,
落日五湖春。
誰見汀洲上,
相思愁白蘋。

劉長卿

Tiễn biệt Vương thập nhất nam du

Vọng quân yên thuỷ khoát,
Huy thủ lệ triêm cân.
Phi điểu một hà xứ,
Thanh sơn không hướng nhân.
Trường Giang nhất phàm viễn,
Lạc nhật Ngũ Hồ xuân.
Thuỳ kiến đinh châu thượng,
Tương tư sầu bạch tần.

Lưu Trường Khanh
________

Bản Phỏng Dịch Huyền Lâm .

Tiễn bạn Vương Thập Nhất về Nam

Tiễn anh khói nước xa mờ
Vẫy tay khăn đẫm lệ chờ chực rơi
Chim bay khuất nẻo mây trời
Núi xanh nào biết phận người thiên di
Trường giang một cánh buồm đi
Ngũ hồ lóng lánh tà huy cuối chiều
Có ai thấy kẻ i liêu
Tương tư trắng xóa buồn hiu bạch tần .(*)

(*) Bạch Tần 1 loại rau màu trắng bên Trung Quốc ..
 
Top