Thơ Đường Luật Tự Tại - Xin...

Như Gió Với Mây
280


TỰ TẠI

Xoải cánh chim bằng vượt viễn phương
Tìm quên thế sự, lãm thiên đường
Nâng trà nhả đối vài câu hưỡn
Nẫng tửu bình ngâm mấy điệu nhường
Giữa hận cay vừa nhen hỷ sướng
Ngoài đau rũ lại lóe nghê thường
Lầu son vẽ khéo niềm vui gượng
Bạc áo nhàn tâm,bản ngã tường...
***AQN***

++++++++

XIN...
(Họa)

Ông trời buộc kiểu sống ngàn phương
Mệt rã rời thân ở cuối đường
Thưở cũ bao ngày cơm, muối nhịn
Thời xưa những buổi cháo, rau nhường
Cầu cho hạnh phúc nàng luôn đủ
Khẩn đến bình an Ngoại vẫn thường
Để tận quê người con đỡ ngóng
Chiều dâng lẻ bóng đợi bên tường

Văn Đàn
Thiên Sầu
 
Top