Việt Cổ Thi Hiểu lũng quán phu

Thiên Sầu
  • Lượt xem 731
  • Trả lời: 0
Hiểu lũng quán phu
Nguyên tác: Cao Bá Quát
曉隴灌夫
高伯括
霧裏双槔晉手搴,
腹枵唇顫短簑紃 。
百噚破草長堤陌,
五尺新秧上畔田 。
Hiểu lũng quán phu
Cao Bá Quát
Vụ lý song cao tấn thủ khiên,
Phúc hiêu, thần chiến, đoản xoa xuyên.
Bách tầm phá thảo trường đê mạch,
Ngũ xích tân ương thượng bạn điền.
--Dịch nghĩa:--
Người tát nước trên đồng cao buổi sáng
Trong sương mù, tay lôi chiếc gầu đôi thoăn thoắt,
Bụng đói, môi run, khoác chiếc áo tơi ngắn.
Cạnh con đê dài, có hàng trăm đám cỏ đã được phá,
Ở ruộng bờ trên mới có năm thước mạ vừa gieo.
--Bản dịch của Khương Hữu Dụng--
Sương nặng gầu đôi mới kéo lên,
Môi run, bụng lép, chiếc tơi quèn.
Ven đê cỏ vỡ ngoài trăm đám,
Dăm thước vừa gieo mạ ruộng trên.
--Bản dịch của Phụng Hà:--
Sương nặng, gầu đôi tay kéo đều,
Môi run tơi ngắn bụng đói meo.
Ven đê phát cỏ hằng trăm đám,
Năm thước ruộng cao mạ mới gieo.
 
Top Bottom