Cổ Thi Trung Quốc Dịch Thuỷ Tống Biệt - 易水送別

Thiên Sầu
  • Lượt xem 52
  • Trả lời: 0
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt (thời kỳ: Đường)

易水送別

此地別燕丹,
壯士髮衝冠。
昔時人已沒,
今日水猶寒。

Dịch Thuỷ Tống Biệt

Thử địa biệt Yên Đan,
Tráng phát xung quan.
Tích thời nhânmột,
Kim nhật thuỷ do hàn.


Chia tay bên sông Dịch
(Người dịch: Tản Đà)

Đất này biệt chú Yên Đan,
Tóc anh tráng tức gan dựng đầu.
Người xưa nay đã đi đâu,
Lạnh lùng sông nước cơn sầu chưa tan.Dịch nghĩa:

Nơi đây khi từ biệt Thái tử Đan nước Yên
Tóc tráng dựng đứng lên sát mũ
Người xưa đã khuất rồi
Nước sông Dịch ngày nay còn giá lạnh.

sông Dịch: nay thuộc tỉnh Hà Bắc Trung Quốc
 
Top Bottom