Cổ Thi Trung Quốc Chính Triêu Thướng Tả Thừa Tướng Trương Yên Công

Thiên Sầu
  • Lượt xem 676
  • Trả lời: 0
Chính Triêu Thướng Tả Thừa Tướng Trương Yên Công
Nguyên tác: Dương Trọng Huyền
正朝上左相張燕公
楊重玄
歲去愁終在
春還命不來
長吁問丞相
東閣幾時開
Chính Triêu Thướng Tả Thừa Tướng Trương Yên Công
Dương Trọng Huyền
Tuế khứ sầu chung tại
Xuân hoàn mệnh bất lai
Trường hu vấn thừa tướng
Đông các kỷ thời khai
Chú thích: 1/ Trương Yên công, tức Trương Thuyết, nhà thơ nổi tiếng thời Thịnh Đường, để lại 5 quyển gồm 253 bài thơ. Năm 689 ông đỗ đầu khoa Hiền lương phương chính, được bổ thái tử hiệu thư lang, thăng hoằng văn quán học sĩ…Đời Duệ tông (710-712) ông làm đồng trung thư môn hạ hình chương sự, thăng tả thừa tướng với tước Yên quốc công. Vì không hợp với tể tướng Diêu Sùng, ông bị giáng thứ sử Tương châu, rồi Nhạc châu...sau được phục chức cũ. Tác giả DTH dâng lên ông bài này khi ông vừa trở lại kinh đô. 2/ Đông các, ý nói nơi hội tụ người hiền tài. Lúc này nhà Đường vừa dẹp xong họa Vi hậu, đất nước đang rối bời, rất cần người tài ra giúp nước..
--Dịch nghĩa:--
Bài Dâng Quan Tả Thừa Tướng Tước Yên Quốc Công
Họ Trương Sáng Mùng Một Tết
Năm đã hết nhưng nỗi buồn rốt cuộc vẫn còn,
xuân về mà thời vận vẫn chưa đến.
Thống thiết hỏi quan thừa tướng:
Khi nào ngài mới mở Đông các ?
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Năm đã qua vẫn còn buồn hận
Xuân đã về thời vận chưa lai
Hỏi quan thừa tướng thưa ngài:
Bao giờ Đông các mới khai trương nào ?
--Bản dịch của Viên Thu--
Năm hết mà buồn mãi viễn vông,
Xuân về sao vận cứ long đong.
Nặng lòng xin hỏi quan thừa tướng,
Đông các lúc nào rộng cửa thông ?
 
Top Bottom