Thơ Đường Luật Chào Xuân

Nam Anh
CHÀO XUÂN

Ngõ hạnh xuân về nở thắm bông

Tình giao nghĩa tỏ đẹp mây hồng

Đôi hàng cúc kiểng ông già dõi

Mấy chậu mai vàng lũ trẻ trông

Diễm ảo hoàng lan vì chịu bón

Kỳ trân bích huệ bởi siêng trồng

Vui lòng lãng khách màu thêm đỏ

Ngẫm lại chăm vườn chẳng phí ng.


Văn Đàn

Nam Anh24/12/2016
 
Top