Cổ Thi Trung Quốc Cổ Phong - Tề Hữu Thích Thảng Sinh

Thiên Sầu
  • Lượt xem 729
  • Trả lời: 0
Cổ Phong - Tề Hữu Thích Thảng Sinh
Nguyên tác: Bạch
古風-齊有倜儻生
李白
齊有倜儻生,
魯連特高妙。
明月出海底,
一朝開光耀。
卻秦振英聲,
後世仰末照。
意輕千金贈,
顧向平原笑。
吾亦澹蕩人,
拂衣可同調。
Cổ Phong - Tề Hữu Thích Thảng Sinh
Bạch
Tề hữu thích thảng sinh,
Lỗ Liên đặc cao diệu.
Minh nguyệt xuất hải để,
Nhất triêu khai quang diệu.
Khước Tần chấn anh thanh,
Hậu thế ngưỡng mạt chiếu.
Ý khinh thiên kim tặng,
Cố hướng Bình Nguyên tiếu.
Ngô diệc đạm đãng nhân,
Phất y khả đồng điệu.
Chú thích: 1/ Tác giả LB làm tổ thơ Cổ Phong này gồm 59 bài [bài này mang số 1/59]. Nay thêm câu đầu của bài đi sau tựa đề chính là Cổ Phong để dễ truy cập phân biệt. 2/ Lỗ Liên, tức Lỗ Trọng Liên, người nước Tề, tài ba lỗi lạc, trọng nghĩa khinh tài. 3/Bài dựa trên dã sử thời Chiến Quốc như sau: Vua Tần cho quân vây kinh đô Hàm Đan (nay là huyện cùng tên thuộc tỉnh Hà Bắc) của nước Triệu, rồi cho thuyết khách khuyên Triệu đầu hàng. Lỗ Trọng Liên gặp tướng giữ thành bên Triệu lả Bình Nguyên Quân khuyên không nên hàng gay gắt tranh luận với thuyết khách bên Tần. Vừa lúc đó, Tín Lăng Quân nước Ngụy đem quân đến giải vây, quân Tần phải rút về. Bình Nguyên Quân tặng Liên một ngàn lạng vàng nhưng Liên không nhận. Tác giả LB cảm khái hành vi đó mà viết bài này…
--Dịch nghĩa:--
Thơ Cổ Phong – Nước Tề Nhiểu Ngưòi Tài Lỗi Lạc
Nước Tề có nhiều người tài ba lỗi lạc,
trong đó đặc biệt Lỗ Trọng Liên cao minh hơn cả.
Như ngọc dạ quang lấy từ đáy biển,
một sớm mang lên bờ phát ra ánh sáng.
Lời khước từ đầu hàng vua Tần làm chấn động anh hào ;
đời sau mãi còn ngưỡng mộ.
Không nhận một ngàn lượng vàng tặng,
cười thản nhiên trước Bình Nguyên Quân.
Ta là kẻ vốn bình dị không ham danh lợi,
xin rũ áo đứng lên nhận là người đồng điệu.
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Nước Tề nhiều người tài lỗi lạc
Trong số này đặc sắc Lỗ Liên
Dạ quang dưới biển mang lên
Một hôm phát sang vô vàn thanh cao
Chống hàng Tần anh hào nể mặt
Mãi đời sau còn nhắc uy danh
Ngàn vàng không nhận đã đành
Còn cười trước tướng Bình Nguyên không màng
Bình sinh danh lợi không ham
Ta xin rũ áo nhận làm hậu sinh
--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--
Tề có nhiều tay hào kiệt
Lỗ Liên đặc biệt cao minh
Như đáy biển vượt trăng thanh
Tựa bình minh ánh sáng rực.
Quần hào phục : chẳng hàng Tần
mãi lưu danh cho hậu thế.
Ý khinh dể ngàn lượng vàng
Trước Bình Quân cười sang sảng.
Chẳng ham danh, đời thanh đạm
Sửa áo nhận người đồng thanh.
 
Top Bottom