• Kể từ khi các bạn đọc được Thông báo này. Tất cả Khách truy cập trên Văn Đàn chỉ có thể xem bài viết và không thể gửi được góp ý hay ý kiến cá nhân. Vui lòng bạn hãy Đăng Ký để trở thành một thành viên của Văn Đàn, các bạn mới có đầy đủ quyền truy cập trên Văn Đàn. Việc Đăng Ký hoàn toàn miễn phí và rất nhanh chóng.
    Thân!

Cổ Thi Trung Quốc Cỏ Mã Ngôi kỳ nhị ( 2) - Lý Thương Ẩn

Thiên Sầu
  • Lượt xem 626
  • Trả lời: 0
Thể thơ: Thất ngôn bát cú (thời kỳ: Vãn Đường)

馬嵬其二

海外徒聞更九州,
他生未卜此生休。
空聞虎旅鳴宵柝,
無複雞人報曉籌。
此日六軍同駐馬,
當時七夕笑牽牛。
如何四紀為天子,
不及盧家有莫愁?

dịch nghĩa

Ngoài bể nghe đồn còn có chín châu
Kiếp sau chưa biết thế nào, kiếp này thế là thôi
Luống nghe đoàn quân hùng khua mõ ban đêm
Không còn thấy viên quan kê nhân báo thẻ sớm
Ngày ấy toàn thể quân lính đều dừng ngựa, không chịu tiến bước
Nhớ lại buổi xưa, đêm mùng bảy tháng bảy cùng nhìn sao Ngưu Lang mà cười
Tại sao đã gần bốn mươi tám năm làm vua
Mà không bằng chàng họ Lư có nàng Mạc Sầu.
----
Mã Ngôi kỳ 2

Hải ngoại đồ văn cánh cửu châu
Tha sinh vị bốc, thử sinh hưu
Không văn hổ lữ minh tiêu tích
Vô phục kê nhân báo hiểu trù
Thử nhật lục quân đồng trú mã
Đương thời thất tịch tiếu Khiên ngưu
Như hà tứ kỷ vi thiên tử
Bất cập Lư gia hữu Mạc Sầu .
----
====>
Gò Mã Ngôi kỳ 2
(Người dịch: (Không rõ))

Ngoài bể nghe đồn có chín châu
Kiếp này chưa chắc, chắc chi sau ?
Chỉ nghe hổ lữ đêm khua mõ
Nào thấy kê nhân sáng gọi chầu
Đương độ lục quân cùng đóng ngựa
Nhớ đêm thất tịch ngửng cười Ngâu
Than ôi, bốn kỷ trên ngôi báu
Mà kém nhà Lư có Mạc Sầu

Phan Lang dịch:

Tiếng đồn ngoài bể Chín Châu
Kiếp này như hết kiếp sau thế nào
Mõ khua hổ lữ truyền rao
Ngày ngày hết thấy báo giờ kê nhân
Một hôm ngựa sáu quân dừng
Còn đâu thất tịch dỡn chừng Ngưu Lang
Bốn mươi tám năm ở ngai vàng
Nhưng tình không thể sánh ngang Mạc Sầu.
 
Top Bottom