Cổ Thi Trung Quốc Cấm Trung

Thiên Sầu
  • Lượt xem 694
  • Trả lời: 0
Cấm Trung
Nguyên tác: Bạch Dị
禁中
白居易
門嚴九重靜
窗幽一室閑
好是修心處
何必在深山
Cấm Trung
Bạch Dị
Môn nghiêm cửu trùng tĩnh
Song u nhất thất nhàn
Hảo thị tu tâm xứ
Hà tất tại thâm sơn
Chú thích: Năm 815, tác giả Bạch Dị đang làm quan lớn tại triều (dạy Thái tử học) nhưng trực tính làm phật lòng vua các quan đồng liêu, ông bị giáng chức bị đày ra Giang châu làm một chức quan nhỏ (tư ). Ông dựng một túp lều tranh, dưới chân dãy sơn, dành thì giờ tu học đạo Phật đạo Tiên. Ông làm bài này trong giai đoạn đó.
--Dịch nghĩa: --
Trong Cảnh Cấm Túc
Quan trên nghiêm khắc, triều đình giữ im lặng.
Một căn phòng trống vắng có cửa sổ che bớt ánh sáng.
Đúng là chỗ tốt để tu sửa tâm tính.
Đâu cần phải vào chốn non sâu.
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Quan nghiêm khắc, triều đình im lặng
Một căn lều nhàn vắng âm u
Rõ ràng nơi tốt để tu
Đâu cần lên đỉnh non mới là
--Bản dịch của Huyền Thanh Lữ--
Cửa cài yên tĩnh chín lần
Một tòa song tối có phần lặng không
Đó là chỗ tốt sửa lòng
Nào đâu có phải ở trong núi rừng
--Bản dịch của Viên Thu--
Chín tầng điện ngọc cửa im phong,
Song kín thâm u, vắng lặng phòng.
Đúng chỗ tốt tu tâm dưỡng tánh,
Phải đâu vào tận núi ngàn không.
--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--
Cửa kín vắng lặng tờ
Phòng sâu sáng mập mờ.
Đúng là nơi tu tĩnh
Cần chi ở núi xa.
 
Top Bottom