Cổ Thi Trung Quốc Cảnh Cấp

Thiên Sầu
  • Lượt xem 469
  • Trả lời: 0
Cảnh Cấp
Nguyên tác: Đỗ Phủ
警急
杜甫
才名舊楚將,
妙略擁兵機.
玉壘雖傳檄,
松州會解圍.
和親知計拙,
公主漫無歸.
清海今何得?
西戎實飽飛.
Cảnh Cấp
Đỗ Phủ
Tài danh cựu Sở tướng,
Diệu lược ủng binh cơ.
Ngọc Lũy tuy truyền hịch.
Tùng châu hội giải vi.
Hòa thân tri kế chuyết,
Công chúa mạn vô quy.
Thanh Hải kim hà đắc ?
Tây Khương thực bão phi.
Chú thích: 1/ Tác giả ĐP làm bài này khoảng năm 765. Lúc đó rợ Khương từ biên giới phía tây tràn sang đánh chiếm kinh đô Trường An, vua Đường Đại tông phải tạm lánh sang Thiên châu…Cùng lúc đó, bạn thơ Cao Thích của ĐP đang làm Tiết độ sứ Tây xuyên. Ông làm bài này ngụ ý khuyên Thích giải vây Tùng châu, rồi dùng nơi này làm bàn đạp đánh vào Thanh Hải là kinh đô của rợ Khương, khiến họ phải bỏ Trường An rút về Thanh Hải…2/ Sở tướng, Cao Thích có thời làm Tiết đô sứ Hoài nam, thuộc nước Sở cũ. 3/ Ngọc Lũy, tên núi, ở phía tây bắc tỉnh Tứ Xuyên. 4/ Tùng châu, châu quận nơi biên giới phía tây nước Tàu.
--Dịch nghĩa:--
Lời Cảnh Báo Khẩn Cầp
Vị cựu tướng quân đất Sở nổi tiếng tài ba,
mưu lược cao lại giỏi dùng binh.
Tuy [vua đã] truyền hịch ở núi Ngọc Lũy,
Tùng châu vẫn còn bị vây.
Đã biết kế hoạch cầu thân[của triều đình] vụng về,
công chúa sẽ một đi không về.
Thanh Hải nay đang trong tay ai ?
Rợ tây Khương ăn uống no nê và đang bay nhảy [ở đó].
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Là cựu tướng tài danh đất Sở
Mưu lược cao lại giỏi dùng quân
Hịch truyền Ngọc Lũy rần rần
Tùng châu vẫn cứ dần dần bị vây
Đã biết kế cầu thân thất bại
Công chúa đi không tái trở về
Giặc Khương ăn uống no nê
Bây giờ Thanh Hải thuộc về tay ai ?
--Bản dịch của Lâm trung Phú --
Thân mang tướng Sở lừng danh trước
Mưu lược điều binh thật giỏi tài .
Ngọc Lũy đã ban truyền hịch gắp
Tùng Châu đang vẫn khép vòng vây !
Cầu thân kế ấy đà không đạt
Công chúa ra đi mãi vắng đây !
Thanh Hải hôm nay ai chiếm được ?
Tây Khương nhảy múa no vui say !!!
--Bản dịch của Nguyễn phước Hậu--
Cựu tướng Sở tài ba
dùng binh và mưu lược.
Ngọc Lũu hịch truyền ra
Tùng Châu chưa giải được.
Cầu thân kế vụng về
Công chúa đi chưa về.
Thanh Hải nay ai lấy?
Rợ Khương thảy no nê.
--Bản dịch của Viên Thu--
Tướng Sở xưa từng đã nổi danh,
Điều quân sách lược tuyệt tinh anh.
Tuy rằng Ngọc lũy đà truyền hịch,
Nhưng mãi Tùng châu khó giải binh.
Kế hoạch cầu hòa xem bất ổn,
Công nương gả biệt xót không đành.
Nay Thanh hải giữa tay ai vậy?
Bọn rợ Khương ăn nhậu lộng hành.
 
Top Bottom