Cổ Thi Trung Quốc Cảm Xuân

Thiên Sầu
  • Lượt xem 650
  • Trả lời: 0
Cảm Xuân
Nguyên tác: Trương Tịch
感春
張籍
遠客悠悠任病身,
討家池上又逢春。
明年客自東西去,
此地看花是別人﹗
Cảm Xuân
Trương Tịch
Viễn khách du du nhậm bệnh thân,
Tạ gia trì thượng hựu phùng xuân.
Minh niên khách tự đông tây khứ,
Thử địa khán hoa thị biệt nhân!
Dịch nghĩa:
Cảm Xuân
Khách từ phương xa lại với tấm thân bệnh hoạn, nơi ao nhà họ Tạ lại được đón xuân. Sang năm có thể khách sẽ đi về đông hay tây chưa biết chừng, [lúc đó] ngắm hoa tại đây cũng là để người từ biệt người [hoa].
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Khách từ xa với thân bệnh hoạn
Nơi ao nhà Tạ đón xuân sang
Sang năm khách tới tây đông
Ngắm hoa cũng tựa biệt cùng các hoa.
 
Top Bottom