Cổ Thi Trung Quốc Cảm Ngụ

Thiên Sầu
  • Lượt xem 605
  • Trả lời: 0
Cảm Ngụ
Nguyên tác: Đỗ Tuân Hạc
感寓
杜荀鶴
大海波濤淺
小人方寸深
海枯終見底
人死不知心
Cảm Ngụ
Đỗ Tuân Hạc
Đại hải ba đào thiển
Tiểu nhân phương thốn thâm
Hải khô chung kiến để
Nhân tử bất tri tâm
Chú thích: Phương thốn, nghĩa đen là một tấc vuông. Nghĩa bóng, là chữ viết tắt của thành ngữ “phương thốn chi địa” (đất của một tấc vuông), cổ nhân Trung Hoa thường dùng để chỉ tấm lòng mình, ta hay dùng chữ “tấc lòng” cũng là vì vậy...Bài này ngụ ý như tục ngữ của ta “Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm biết đo sao tày”.
--Dịch nghĩa:--
Ngụ Ý Trong Cảm Xúc
Biển cả với sóng lớn [cũng kể như] nông cạn [vì có thể đo được].
[Nhưng] kẻ nhỏ mọn thì lòng dạ sâu hiểm [khôn dò].
Biển khô nhìn được đáy.
[Nhưng] người đến chết cũng không hiểu được lòng dạ [của y].
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Biển sóng lớn vẫn nông
Người nhỏ sâu hiểm lòng
Biển khô nom được đáy
Người chết lòng khôn thông
--Bản dịch của Huyền Thanh Lữ--
Biển to ít ỏi ba đào
Tiểu nhân sâu thẳm biết bao tấm lòng
Biển khô dưới đáy rõ trông
Tiểu nhân đã mất cõi lòng nào hay
--Bản dịch của Viên Thu--
Cảm ngụ
Biển cả, sóng to vẫn cứ nông
Kẻ hèn,tâm mọn hiểm không thông.
Biển khô có thể nhìn thâu đáy,
Người chết còn không hiểu được lòng!
 
Top Bottom