Cổ Thi Trung Quốc Cảm ngộ kỳ nhất

Thiên Sầu
  • Lượt xem 548
  • Trả lời: 0
Cảm ngộ kỳ nhất
Nguyên tác: Trương Cửu Linh

五言古詩
張九齡
感遇其一
孤鴻海上來, 池潢不敢顧;
側見雙翠鳥, 巢在三珠樹。
矯矯珍木巔, 得無金丸懼?
美服患人指, 高明逼神惡。
今我遊冥冥, 弋者何所慕?
Ngũ ngôn cổ thi
Trương Cửu Linh
Cảm Ngộ kỳ I
hồng hải thượng lai
Trì hoàng bất cảm cố
Trắc kiến song thúy điểu
Sào tại tam châu thụ
Kiểu điểu trân mộc điên
Đắc vô kim hoàn cụ
Mỹ phục hoạn nhân chỉ
Cao minh bức thần
Kim ngã du minh minh
Dặc giả hà sở mô
--Bản dịch của Song Nguyễn Hàn--
Cảm Xúc Trước Cảnh Ngộ
Bài dịch 1
Cánh hồng một bóng lẻ loi
Quen vùng biển rộng, lạ nơi ao hồ
Nhìn lên cặp thúy nhởn nhơ
Tam châu kết tổ khuất mờ tít cao
Chim khôn biết lựa chốn nào
Ẩn thân lẩn tránh hiểm nghèo đạn tên
Phục trang hiếm quí chả yên
Tài cao thánh cũng tị hiềm ghét ghen
Ngao du giữa cảnh thiên nhiên
Để xem thiên hạ rủa nguyền ra sao
Bài dịch 2
Đời ngang dọc tựa chim hồng tung cánh
Giữa bao la đâu quen lối sông hồ
Nhìn lên kìa cặp phỉ thúy nhởn nhơ
Cành cao tít nơi Tam Châu làm tổ
Chim khôn lựa chốn an toàn tìm
Nơi kín, cao tránh tên đạn hiểm nguy
Chốn nhân gian, trang phục đẹp ích gì
tài chút thánh thần còn ghét bỏ
Giữa sông núi bước phiêu du đây đó
Mặc người đời lời to nhỏ khen chê.
--Bản dịch của Anh Nguyên--
Cảm xúc trước cảnh ngộ
(Bài một)
Cánh hồng ngoài biển bay vào,
Bay nhanh, chẳng dám hồ ao ngó nhìn.
Liếc ngang, xanh biếc đôi chim,
Tam châu, làm tổ, để tìm chỗ yên.
Ngọn cây chót vót ở trên,
không còn sợ đạn tên bắn vào?
Mặc sang, người chỉ lao xao,
Ở nơi cao sáng, thần nào có thương.
Nay ta lồng lộng trên đường,
Bọn săn chẳng để ý, giương mắt nhìn?...
--Bản dịch của Viên Thu--
Cảm xúc trước cảnh ngộ
Chim hồng từ biển lẻ loi qua ,
Nhanh lướt, đầm ao vội lánh xa.
Liếc mắt thấy đôi chim phỉ thúy,
Tổ cao xây tận ngọn dương già.
Trên cành chót vót cây xanh ấy,
Lòng nghĩ rằng tên đạn cũng tha.
Quần áo đẹp người thường chỉ trỏ,
Trí tài cao thánh hiển không ưa.
Nay thì phiêu bạt ngàn trùng vậy.
Chẳng kẻ nào săn đuổi được ta !
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Hồng lẻ loi ngoài khơi bay tới
Không dám nhìn ao với hồ quanh
Liếc nhìn đôi lứa chim xanh
Chúng xây tổ ấm trên cành tam châu
Cao chót vót trên đầu cây quý
Nhưng chắc gì không bị đạn tên !
Người khen áo đẹp xỏ xiên
Khôn ngoan ắt bị thánh hiền ghét ghen
Nay ta ở chốn vô biên
Thợ săn đâu dể làm phiền đến ta
--Bản dịch của Trần Trọng Kim--
Chiếc hồng ngoài bể bay về,
Những nơi ao vụng đâu hề ngó trông.
Liếc đôi chim thúy vẫy vùng,
Trên ba châu thụ, ở cùng với nhau.
Ngất-ngơ trên ngọn cây châu,
Chắc chi khỏi sợ đạn nào bắn tin.
Cao minh thần ý ghét ghen,
Sợ người chỉ trỏ vì khen tốt màu.
Ta nay mù-mịt tiêu-dao,
ai săn bắn làm sao tới gần.
--Bản dịch của Trần Trọng San--
Chim hồng từ biển đến,
Chẳng dán nhìn hồ ao.
Ngó thấy đôi chim thúy,
Đậu trên cây tam-châu.
Chót vót đỉnh cây báu,
Khỏi lo tên đạn sao ?
Áo đẹp, lo người trỏ,
Cao minh, bị ghét nhiều.
Ta chơi trời biển rộng,
Kẻ săn nghĩ đến nào ?
--Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu--
Hồng bể lạc loài bay,
Dám ngoái nhìn ao hẹp !
Liếc trông đôi trá xanh,
Cây châu làm tổ đẹp.
Chót vót trên cành cao,
Dễ không vương đạn thép ?
Áo đẹp lo người khen,
Ở cao sợ thần ép !
Ta đạo cõi mênh mông,
Phường săn đành chịu phép !
--English--
Five-character-ancient-verse
Zhang Jiuling
THOUGHTS I
A lonely swan from the sea files,
To alight on puddles it does not deign.
Nesting in the poplar of pearls
It spies and questions green birds twain:
\"Don\'t you fear the threat of slings,
Perched on top of branches so high?
Nice clothes invite pointing fingers,
High climbers god\'s good will defy.
Bird-hunters will crave me in vain,
For I roam the limitless sky.\"
 
Top Bottom