Thơ Đường Luật Bèo Mây

BÈO MÂY

Nước chảy bèo trôi cũng nhẹ đầu

Không đòi nghĩa nặng với tình sâu

Tràn qua bến khổ buông niềm hận

Lội giữa bùn tanh quẳng gánh sầu

Thoảng giấc phù hoa đời thẫm bụi

Bươn dòng loạn thuỷ lá nhoè châu

Đùa mây giỡn gió nuôi cuồng vọng

Khói hợp thành tan khỏi cưỡng cầu


Văn Đàn

Nam Anh 27/12/2016
 
Top