Thơ Đường Luật Động Đá

Nam Anh
ĐỘNG ĐÁ

Cõi mộng là đây đá trổ vòm

Treo bầu nhũ lạ để mà nom

Tàn rêu rụng lá in đầy thảm

Lối cỏ vùi mưa tạo rõ chòm

Gặp chỗ phè ra cần ngó rảo

Qua kè tóp lại phải bò khom

hay tạo hoá tài không nhỉ

Sẽ thẹn kìa ai đỏ mắt nhòm


Văn Đàn

Nam Anh 28/12/2016
 
Top