Cổ Thi Trung Quốc Ân tứ lệ chính điện thư viện tứ yến ứng đắc lâm tự

Thiên Sầu
  • Lượt xem 918
  • Trả lời: 0
Ân tứ lệ chính điện thư viện tứ yến ứng đắc lâm tự
Nguyên tác: Trương Thuyết

恩賜麗正殿書院賜宴應得林字
張說
東壁圖書府 
西園翰墨林 
誦詩聞國政 
講易見天心
位竊和羹重 
恩叨醉醴深 
載歌春興曲 
情竭為知音
ân tứ lệ chính điện thư viện tứ yến ứng đắc lâm tự
Trương Thuyết
Đông Bích đồ thư phủ
Tây viên hàn mặc lâm
Tụng Thi, văn quốc chính
Giảng Dịch, kiến thiên tâm
Vị thiết hoà canh trọng
Ân thao tuý lễ thâm
Tài ca xuân hứng khúc
Tình kiệt vị tri âm
--Dịch nghĩa--
Phủ Đông Bích chứa sách
Vườn phía Tây nhiều nho sĩ
Đọc Kinh Thi biết việc nước
Giảng Kinh Dịch hiểu lòng trời
Chức vụ cao được vua trọng
Ơn vua cuồn cuộn, (vừa) uống rượu say sưa
vừa hát khúc nhạc xuân
Tận tình vì người tri âm
--Bản dịch của Ngô Văn Phú--
Đông Bích nơi vựa sách
Vườn tây học giả đầy
Đọc Thi nghe việc nước
Giảng Dịch thấy lòng trời
Chức trọng xin ra sức
Ơn dầy được rượu say
Thơ ngâm hoà điệu hát
Tạ ơn vua cao dày
Chú thích: - Đông Bích: là tên của một ngôi sao trong nhị thập bát tú, thuộc chòm sao văn chương. Nhà Đường Vì thế lấy hai chữ Đông Bích đặt tên thư viện hoàng gia đặt ở Lệ Chính điện
- lễ: rượu nếp
--Bản dịch của Nguyễn Minh--
Cảm Ơn Vua Đã Cho Làm Ở Thư Viện Điện Lệ Chính, còn Cho Dự Tiệc, nhân Làm Thơ Gieo Vần Lâm
Đông Bích kho công chứa sách nhiều
Vườn Tây rừng bút nhóm Hàn Lâm
Ngâm kinh Thi để ra phò nước
Giảng Dịch kinh mà rõ hóa tâm
Giữ chức nêm canh e nặng quá
Ơn vua rượu nếp uống say thâm
Hứng xuân ca khúc vang cao hát
Dốc hết tâm tình tặng tri âm.
--Bản dịch của NguyễnTâmHàn--
Sách kho Đông Bích chứa đầy
Ngày ngày học giả vườn Tây tụ về
Việc triều chính luận Kinh Thi
Bàn kinh Dịch kiếm hướng đi đạo trời
Tài cao được trọng hơn người
Rượu vua ban đãi khắp nơi ngập tràn
Nghêu ngao Xuân hứng ca vang
Dốc tình tặng tấm lòng vàng tri âm.
--Bản dịch của Anh Nguyên--
Cảm ơn Vua cho làm ở Thư viện điện Lệ Chính
Viện Đông-Bích chứa sách đầy,
Vườn Tây, học giả đến đây luận bàn.
Kinh Thi, việc nước theo làm,
Đọc Kinh Dịch để khảo tham ý trời.
Chức cao được quý trọng rồi,
Ơn vua được uống rượu thời say sưa.
Khúc xuân, hứng cũng hát bừa,
Tâm tình dốc hết cho vừa tri âm...
--Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu--
Đông Bích, đồ thư chứa,
Tây Viên, bút mực bày.
Ngâm Thi, việc nước rõ,
Giảng Dịch, lẽ trời hay.
Trộm chức nêm canh nặng,
Ơn vua thưởng rượu say.
Ca xuân cao giọng hát,
Tri kỷ dốc lòng ngay !
 
Top Bottom